ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 30159
    پاسخ برای تیکت شماره 29303