ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 1 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 31627
    پاسخ برای تیکت شماره 29303